Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w wyniku prowadzonego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Kontrolę projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 i 2.1.2 - projekty konkursowe". Zamawiający do realizacji zamówienia wyłonił Konsorcjum firm: Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. (Lider), EURO-IN i Partnerzy Sp. z o.o. oraz GUMUŁKA - Audyt Sp. z o.o.
Umowa pomiędzy stronami została zawarta w dniu 26.07.2010r.
Realizacja usługi kontroli będzie trwać od dnia zawarcia umowy do dnia 07 grudnia 2010 roku.
Ogólnym celem usługi jest zbadanie pod kątem zgodności z umowami o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Poddziałnia 2.1.1 i 2.1.2 POKL.
Celem każdej kontroli jest stwierdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wytycznymi Instytucji Wdrażającej. Główne obszary kontroli będą obejmować:
- Realizację projektu;
- Realizację obowiązków informacyjnych;
- Przestrzeganie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych / Zasady Konkurencyjności;
- Sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych szkoleń;
- Rozliczenia finansowe;
- Działania horyzontalne (promocja, badania i analizy, obsługa administracyjno-biurowa projektu, zarządzanie, itp.) związane z realizacją projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług kontroli nie więcej niż 140 projektów realizowanych na podstawie umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.1 i 2.1.2 PO KL.

 


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Copyright © CRA