Budżetowanie zadaniowe jest całkowicie nowym podejściem w sporządzaniu budżetu zarówno w przypadku finansów państwa jak i budżetów jednostek administracji samorządowej.

Budżet tradycyjny, zwany również klasycznym, sporządzany według podziału klasyfikacji budżetowej na części, działy i rozdziały jest mało czytelny i nie uwzględnia w sposób wystarczający celowości ponoszonych wydatków oraz ich skuteczności.

Budżet zadaniowy stanowi alternatywę dla układu klasycznego, gdyż przede wszystkim pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych. Ponadto odpowiada postulatom ustawowym w zakresie celowości wydatkowania środków publicznych, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem. co wprost wynika z zapisów art. 35 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym "Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów".

Konieczność sporządzania budżetu w układzie zadaniowym nakłada na jednostki sektora finansów publicznych nowelizacja Ustawy o finansach publicznych z dnia 8 grudnia 2006 r W art. 124 jak również w art. 158 ustawa stanowi, iż podmioty sporządzające projekt budżetu są zobowiązane dołączyć uzasadnienie zawierające w szczególności zestawienie zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów przedmiotowych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją.

Co ważne wprowadzenie budżetu zadaniowego prowadzić będzie do lepszej efektywności wydawania środków publicznych, zwiększenia przejrzystości i czytelności budżetu, a przez to jawności i przejrzystości finansów publicznych, przyczyniając się w ten sposób na pozytywne postrzeganie administracji publicznej przez społeczeństwo.

 


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Copyright © CRA